ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบเพื่อสังคม เป็นความริเริ่มของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวาระโอกาสครบ ๑๐๐ ปีของมหาวิทยาลัย โดยมีความตั้งใจที่จะใช้เป็นพื้นกลางของการทำงานรูปแบบใหม่แบบร่วมมือ (Collaborative Platform) ระหว่าง นิสิต คณาจารย์นักวิจัย จากหลายภาคส่วนในมหาวิทยาลัย และ เครือข่ายศิษย์เก่าที่มีความสามารถและศักยภาพ เพื่อร่วมกันสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวกที่ยั่งยืนผ่านเครื่องมือ “การออกแบบ” ซึ่งเป็นฐานคิดสำคัญของคณะ