"ศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม" 

มีเป้าหมายที่สำคัญคือ การนำเอาเครื่องมือด้านการออกแบบมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมสังคมในการรับใช้ และตอบสนองกับโจทย์ปัญหาความท้าทายสำคัญของประเทศร่วมกันกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ และ เครือข่ายหุ้นส่วนร่วมพัฒนาของประเทศ

โดยจะใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (SOCIAL ENTERPRISE) ที่มีเป้าหมายทางสังคมที่ชัดเจน วัดผลได้ และพึ่งพาตนเองได้ทางการเงินเพื่อนำสู่การขยายผลและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

เราต้องการสร้าง IMPACT ด้วยการออกแบบ