จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการ สู่ การเปลี่ยนแปลงสังคม เชิงระบบด้วยการออกแบบ

FROM RESEARCH TO SYSTEMIC CHANGE BY DESIGN

ศูนย์ฯ มีแผนจะดำเนินการผ่านเคร่ืองมือสำคัญคือ กระบวนการออกแบบเชิงปฏิบัติการแบบร่วม สร้างที่มาจากฐานงานวิจัย (Research-based Co-creation Workshop) การออกแบบและ ทดสอบต้นแบบ (Prototyping) การระดมทุนสาธารณะเพื่อสังคม (Public crowd funding) และ กระบวนการและกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสาธารณะ (Social engagement) ภายใต้ โครงการความท้าทายทางสังคมจานวน 8 โครงการใน 4 แผนการดำเนินการสาคัญ

วิสาหกิจเริ่ม ต้นและวิสาหกิจเพื่อสังคมจากฐานงานวิจัย

RESEARCH-BASED STARTUPS & SOCIAL ENTERPRISES

เพื่อให้เกิดความย่ั่งยืนและสร้างโอกาสของการนำสู่การเปล่ียนแปลงเชิงระบบ โครงการท้ัง 8 จะถูก ออกแบบและดำเนินการขนานกันไปกับการทำวิจัยภายใต้โจทย์ความท้าทายร่วมของ 8 หน่วยวิจัย นอกจากองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนน้ีจะมีความเกี่ยวโยง (Relevancy) และสามารถตอบสนองความ ต้องการที่แท้จริงของสังคมได้มากย่ิงขึ้นแล้ว ผลลัพธ์สาคัญเม่ื่อจบโครงการคือการเกิดขึ้นของกลไก การทำงานต่อเน่ื่องในระยะยาวท้ังในรูปแบบของวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจเพ่ื่อสังคมท่ีถูก พัฒนาขึ้นจากฐานงานวิจัย สามารถดำเนินการได้ยั่งยืนและขยายผลได้อย่างกว้างขวางในอนาคต