WHAT IS CUD4S?

 

ศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวาระครบรอบ 100 ปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เราตั้งใจสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมด้วยการออกแบบ โดยทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางและห้องทดลองให้นิสิต เครือข่ายนิสิตเก่า นักวิจัยจากหลากหลายศาสตร์ และหุ้นส่วนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มาร่วมกันแก้โจทย์ที่เป็นความท้าทายสำคัญในสังคม ผ่านเครื่องมือหลักคือ “การออกแบบ” และ “วิธีคิดเชิงออกแบบ” ซึ่งจะถูกนำมาใช้ทั้งในส่วนการตั้งโจทย์ที่ถูกต้องเหมาะสม การพัฒนาทางแก้ปัญหาที่มีรูปแบบเป็นนวัตกรรม และการสร้างกลไกเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่นับเป็นภาพใหญ่อย่างแท้จริงและยั่งยืน ด้วยวิธีคิดและวิธีการทำงานรูปแบบนี้ ผลงานของเราจึงอาจมีรูปแบบได้หลากหลาย ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการขับเคลื่อน จนถึงนโยบายสาธารณะ

 

ศูนย์การออกแบบเพื่อสังคมฯ ได้รับทุนสนับสนุนเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัย มีระยะเวลาการทำงานในช่วงแรกทั้งสิ้น 3 ปี (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 - เดือนเมษายน พ.ศ.2565) หลังจากนั้น เรามีเป้าหมายจะดำเนินการต่อในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งมีเป้าหมายทางสังคมที่ชัดเจนวัดผลได้ พึ่งพาตัวเองได้ทางการเงิน และประชาชนร่วมเป็นเจ้าของได้ เพื่อให้สามารถขยายผลและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต