การออกแบบเพื่อสังคม

การออกแบบเพื่อสังคมเป็นความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนของสังคมเพื่อสร้างผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกผ่านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ รวมไปจนถึงนโยบายสาธารณะ