Design Council
หน่วยงานที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบของรัฐอังกฤษ โดยใช้แนวคิดและเครื่องมือทางการออกแบบมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อมกายภาพ ตลอดจนการบริการสาธารณะ
IDEO
บริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบ ที่นำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน
Public Policy LAB
องค์การที่ทำงานเสนอนโยบายสาธารณะให้กับภาครัฐของสหรัฐอเมริกา
nesta
องค์กรทางด้านนวัตกรรมที่หยิบยกแนวคิด การแก้ปัญหาแนวใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในยุคปัจจุบัน