WHAT WE DO 

ในระยะเวลา 3 ปีแรกของการทำงาน ศูนย์ออกแบบเพื่อสังคมฯ ตั้งใจใช้ “การออกแบบ” และ “วิธีคิดเชิงออกแบบ” เข้าไปตอบ 4 โจทย์ซึ่งเป็นความท้าทายหลักของสังคมปัจจุบันคือ “งานบริการสาธารณะ” “เศรษฐกิจท้องถิ่น” “สังคมที่เป็นธรรม” และ “ความยั่งยืน” โดยมีโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์เหล่านั้นรวมทั้งสิ้น 8 โครงการ

 

01 การออกแบบเพื่อโจทย์ด้าน "งานบริการสาธารณะ"

DESIGN IN THE PUBLIC SECTOR

เราเลือกใช้การออกแบบเข้าไปตอบโจทย์ด้านบริการสาธารณะ (Public Service) และนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ในประเด็นที่สำคัญต่อชีวิตประชาชน เช่น การศึกษา สุขภาพ และการเดินทาง เพราะบริการและนโยบายสาธารณะในประเด็นสำคัญเหล่านี้ คือปัจจัยที่ส่งผลอย่างมากต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน และการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม โดยการทำงานของเราจะตั้งโจทย์จากความต้องการแท้จริงของผู้ใช้งาน และใช้ความคิดเชิงออกแบบเข้ามาพัฒนาทางออกของโจทย์เหล่านั้น

 

PROJECT : 1 MILLION SMART KIDS

RESEARCH STUDIO: CHILDHOOD DEVELOPMENT BY DESIGN

โครงการพัฒนาชุดส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (ชุดของเล่นมอนเตสโซรี/ สนามเด็กเล่น/ คู่มือและหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติ และป่าชุมชน/ หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยสอน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ห่างไกลจำนวน 8000 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมเด็กขาดโอกาสจำนวน 1 ล้านคน

 

PROJECT : PEOPLE POWERED HEALTH SYSTEM

RESEARCH STUDIO: HEALTH SYSTEM BY DESIGN

โครงการพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยออนไลน์ตามข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และอาการเจ็บป่วย [PREDICTIVE HEALTH & PHR-BASED SCREENING ANALYTICS] และระบบการให้คำแนะนำสุขภาพแบบเฉพาะตัว [ONLINE PERSONALISED HEALTH CULSULTATION SYSTEM] เพื่อช่วยลดภาระงานและความแออัดของโรงพยาบาล และการลดภาระงบประมาณด้านสุขภาพของภาครัฐ

02 การออกแบบเพื่อโจทย์ด้าน "เศรษฐกิจท้องถิ่น"

DESIGN FOR PROMOTING THE LOCAL ECONOMY

เราเลือกใช้การออกแบบตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) เพราะชุมชนคือหน่วยจัดการร่วมที่เล็กสุดของสังคม เป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนา หากชุมชนจำนวนมากมีคุณภาพ ก็จะทำให้พื้นที่ท้องถิ่นนั้นมีคุณภาพ นำไปสู่สังคมที่ยั่งยืนในที่สุด โดยการทำงานของเราจะเน้นให้เกิดโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและในท้องถิ่นดีขึ้นอย่างแท้จริง

PROJECT : 1000 VILLAGE STARTUPS

RESEARCH STUDIO: DESIGN FOR COMMUNITY LIVELIHOOD

โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นระดับชุมชน [VILLAGE STARTUPS] ที่ตั้งอยู่บนฐานทรัพยากร และจุดแข็งของพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและการออกแบบเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาอย่างครบวงจรร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการออกแบบที่มีคุณภาพ [DESIGN ENTREPRENEURS MATCHING PLATFORM] เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่มาตรฐานการแข่งขันระดับประเทศ

 

PROJECT : 100 RE-DISCOVER TOWNS

RESEARCH STUDIO: TOURISM FOR TOWN DEVELOPMENT

โครงการพัฒนาชุดเครื่องมือส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองขนาดเล็กด้วยการออกแบบที่อยู่บนฐานข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย [DATA-DRIVEN CUSTOMERS INSIGHT] เพื่อพัฒนาแบรนด์ของเมืองในการใช้เป็นกลไกส่งเสริมระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ยั่งยืนและนำไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ที่สามารถใช้เป็นต้นแบบขยายผลสู่เมืองที่มีเอกลักษณ์ 100 แห่งทั่วประเทศ

 

03 การออกแบบเพื่อโจทย์ด้าน "สังคมที่เป็นธรรม"

DESIGN TOWARDS THE INCLUSIVE SOCIETY

เราเลือกใช้การออกแบบเข้าไปตอบโจทย์ด้านสังคมที่เป็นธรรม (Inclusive Society) เพราะสังคมนั้นมีความหลากหลายสูง และมีปัญหาซับซ้อนเชื่อมโยงกัน การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนจึงต้องช่วยสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อทุกคนได้รับการเติมเต็มศักยภาพ นำไปสู่การพัฒนาของสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมและมีความสุขร่วมกันอย่างแท้จริง โดยการทำงานของเราจะเน้นช่วยให้กลุ่มคนด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสพัฒนาตัวเองไม่ต่างจากคนอื่นในสังคม

PROJECT : ZERO DISABILITY

RESEARCH STUDIO: SOCIAL DESIGN SOLUTION

โครงการพัฒนาโมเดลส่งเสริมการใช้ชีวิตโดยอิสระของผู้พิการและผู้สูงอายุแบบเฉพาะบุคคลและใช้องค์กรเป็นฐาน [PERSONALISED & ORGANISATION-BASED MODEL FOR PWDs] ครอบคลุมส่วนอุปกรณ์ที่สนับสนุนการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์และระบบส่งเสริมการเรียนรู้อุปกรณ์และระบบสนับสนุนการเดินทางสัญจรโดยอิสระ และระบบจับคู่การทำงานบนฐานศักยภาพและความสนใจ

PROJECT : 10000 UNIVERSAL DESIGN HOUSES

RESEARCH STUDIO: UNIVERSAL DESIGN SOLUTION

โครงการพัฒนาระบบให้บริการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุแบบครบวงจร [UNIVERSAL DESIGN ONE-STOP-SERVICE] ครอบคลุมทั้งส่วนการสำรวจพื้นที่ การออกแบบ การจัดทำภาพจำลอง 3 มิติ การจัดทำแบบก่อสร้าง การประเมินราคา การจัดทำรายชื่ออุปกรณ์ และคำแนะนำรายชื่อผู้รับเหมาที่ได้มาตรฐาน

 

04 การออกแบบเพื่อโจทย์ด้าน ‘ความยั่งยืน’

DESIGN FOR SUSTAINABILITY

เราเลือกใช้การออกแบบเข้าไปตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน (Sustainablility) เพราะถ้ามีการออกแบบสินค้าและบริการที่ยั่งยืน ก็จะทำให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption) ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเป็นภัยคุกคามสำคัญของสังคม โดยการทำงานของเราจะคำนึงถึงมิติทางสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และเน้นให้โครงการอยู่รอดและเติบโต เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ได้ 

PROJECT : 21st CENTURY HOUSING BY PEOPLE

RESEARCH STUDIO: AFFORDABLE LOW CARBON HOUSING

โครงการพัฒนาต้นแบบโมเดลการอยู่อาศัยสำหรับอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ราคาเหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการใช้ชีวิตในเมืองที่มีคุณภาพ ริเริ่มและบริหารจัดการได้เองโดยประชาชน

PROJECT : 1000 VILLAGE CLEAN ENERGY COOPERATIVES

RESEARCH STUDIO: CLEAN ENERGY MICRO GRID SYSTEM

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบให้บริการไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดที่ชุมชนเป็นเจ้าของ และบริหารจัดการได้เอง สำหรับหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่เสี่ยงภัยทางมลพิษ