ผู้ที่สนใจส่งกรุณาระบุตำแหน่งงานที่อยากสมัครและส่งประวัติย่อมาทาง CUD4S.INFO@GMAIL.COM

(สถานภาพในการทำงานคือ เป็นพนักงานวิสามัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีระบบประกันสังคม ทำงานที่สำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)